Yimmo Vastgoed Consultancy Vastgoedmanagement - Servicekosten Consultancy - Interim Management
ALGEMENE VOOR- WAARDEN
Yimmo Vastgoed Consultancy Vastgoedmanagement - Servicekosten Consultancy - Interim Management Yimmo Vastgoed Consultancy De Juiste Expertise in Huis!
| Yimmo Vastgoed Consultancy | Tel.: 0616037402 | info@yimmo.nl | ABN Amro 40.11.55.959 | KvK 1959564 | BTW NL.1.888.40.503.B.02 |
Home Over Wie is yimmo Diensten Werkwijze Tarieven Contact Home Over Wie is yimmo Diensten Werkwijze Tarieven Contact
Algemene Voorwaarden ALGEMENE VOORWAARDEN 1. BIJZONDERE BEPALINGEN AANGAANDE AANVANG, DUUR EN EINDE VAN OPDRACHTOVEREENKOMSTEN 1.1 Afgesproken werkdagen bestaan in principe uit ca. 8 werkuren. De werktijden zijn gemiddeld van 9:00 uur tot 17:00 uur. 1.2 Indien opdrachtnemer zijn werkzaamheden niet kan uitvoeren vanwege aan opdrachtgever toe te wijzen oorzaken, zal opdrachtgever aan opdrachtnemer de mogelijkheid bieden om de werkzaamheden op een door beide partijen nader overeen te komen tijdstip uit te voeren, dan wel (het restant van) de overeengekomen vergoeding pro rata te voldoen. 1.3 Indien de uit te voeren werkzaamheden door opdrachtnemer niet kunnen worden uitgevoerd door aan opdrachtnemer toe te wijzen oorzaken, maakt opdrachtnemer slechts aanspraak op een gedeelte van de vergoeding als vermeld in artikel 3.1 dat evenredig is aan de gewerkte tijd. 2. DE WERKZAAMHEDEN 2.1 De inhoud, aard en omvang van de werkzaamheden bestaan uit advies en assistentie van opdrachtnemer bij het uitvoeren van diverse werkzaamheden; meer in het bijzonder in de sfeer vastgoedconsultancy. 2.2 De opdrachtnemer is verplicht alles te doen en na te laten wat een goed opdrachtnemer behoort te doen en na te laten. 2.3 De opdrachnemer zal in het kader van de werkzaamheden extern optreden namens de opdrachtgever met inachtneming van het bepaalde in artikel 4 van de Algemene Voorwaarden. 3. DE VERGOEDING, DECLARATIE EN BETALING 3.1 Tenzij anders overereengekomen betreffen de vergoedingen van Opdrachtnemer te allen tijde bedragen in Euro's exclusief BTW. 3.2 De facturatie door opdrachtnemer zal geschieden conform de hiervoor geldende voorschriften van de Belastingdienst. Aanvullende afspraken worden vermeld in de Opdrachtovereenkomst. Betaling van de declaraties van opdrachtnemer dient te geschieden door opdrachtgever binnen 15 dagen na factuurdatum. Indien facturen van opdrachtnemer niet binnen de gestelde termijn worden voldaan, behoudt opdrachtnemer zich het recht voor om desbetreffende vordering uit handen te geven aan een incassobureau. De kosten die hieruit voortvloeien komen ten laste van opdrachtgever. 4. GEHEIMHOUDING 4.1 De opdrachtnemer verbindt zich zowel gedurende de looptijd van deze opdrachtovereenkomst alsook nadat deze opdrachtovereenkomst om welke reden dan ook en op welke wijze dan ook zal zijn geëindigd, op geen enkele wijze aan wie dan ook enige kennis of gegevens te openbaren van de opdrachtgever, die aan hem bekend zijn geworden tijdens of als gevolg van deze opdrachtovereenkomst waarvan hij het vertrouwelijke karakter kent of behoort te kennen. 5. DE ZELFSTANDIGHEIDVERKLARING (VERKLARING ARBEIDSRELATIE) 5.1 De opdrachtnemer is op diens verzoek verplicht een kopie te overhandigen aan de opdrachtgever van de zelfstandigheidverklaring (Verklaring Arbeidsrelatie) die is afgegeven door de Belastingdienst voor het type arbeid dat de opdrachtnemer op basis van deze opdrachtovereenkomst gaat verrichten. 5.2 De opdrachtnemer is verplicht de opdrachtgever te informeren zodra de omstandigheden op basis waarvan de zelfstandigheidverklaring is afgegeven, wijzigen. 6. BELASTINGEN EN SOCIALE PREMIES 6.1 De opdrachtnemer vrijwaart de opdrachtgever en zal de opdrachtgever volledig schadeloos stellen voor alle vorderingen van de Belastingdienst en/of het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) op de opdrachtgever ter zake van belastingen, sociale verzekeringspremies (zowel het werkgeversdeel als het werknemersdeel), kosten, opgelegde boetes en rente indien door de Belastingdienst en/of het UWV wordt geoordeeld, anders dan de uitdrukkelijke bedoeling van partijen is, tot aanwezigheid van een al dan niet fictieve dienstbetrekking tussen de opdrachtgever en de opdrachtnemer. 6.2 In het geval dat de relatie tussen de opdrachtgever en de opdrachtnemer zoals neergelegd in deze opdrachtovereenkomst, anders dan de uitdrukkelijke bedoeling van partijen is, door de Belastingdienst en/of het UWV wordt geacht een fictieve dienstbetrekking te zijn, en wanneer de opdrachtgever als gevolg daarvan, verplicht kan worden loonbelasting en sociale premies en/of premies werknemersverzekeringen te betalen, kan de opdrachtgever zulke belastingen en/of premies inhouden op bedragen die zij aan de opdrachtnemer uit welke hoofde dan ook verschuldigd is. 6.3 Indien de relatie tussen de opdrachtgever en de opdrachtnemer wordt aangemerkt als fictieve dienstbetrekking als bedoeld in de fiscale en/of sociale wetgeving, verklaren partijen hierbij uitdrukkelijk dat de relatie tussen de opdrachtgever en de opdrachtnemer onder geen enkel beding kan worden gekwalificeerd als een arbeidsovereenkomst als bedoeld in Boek 7, titel 10 e.v. van het Burgerlijk Wetboek. 7. OVERIGE BEPALINGEN 7.1 Op deze opdrachtovereenkomst is Nederlands recht van toepassing. 7.2 Alle geschillen die naar aanleiding van deze opdrachtovereenkomst mochten ontstaan, worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Flevoland. 7.3 Wijzigingen van deze opdrachtovereenkomst kunnen slechts worden aangebracht na schriftelijke toestemming van beide partijen. 7.4 Nietigheid van één of meer bepalingen van deze opdrachtovereenkomst leidt niet tot nietigheid van de overige bepalingen van deze opdrachtovereenkomst. De partijen verplichten zicht ter zake van de nietige bepaling terstond met elkaar in overleg te treden.